top of page

Algemene voorwaarden YouSportz

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Yousportz  te accepteren. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.yousportz.nl en op te vragen bij de balie van Yousportz

Yousportz: 

Daarmee bedoelen we Yousportz Zwijndrecht  en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Yousportz 

Gastheer/vrouw: 

Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een Club. 

Ingangsdatum: 

De overeenkomst gaat in na je inschrijving.

Lid:

Je kunt bij ons lid worden als je  7 jaar of ouder bent  bij Kidsboxing en 15 jaar en ouder voor de personal fitness.
Yousportz kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is, dat je een medegebruiker bent, of om je leeftijd te checken. 
Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Yousportz en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. 

ARTIKEL 2: LID WORDEN 

Je kunt lid worden bij Yousportz  op de volgende manier: 

 • Op de club door het invullen van het inschrijfformulier 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 

 • Automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken

 

 Bij de fitness  lidmaatschappen krijg je toegang tot de online afspraken  app.  

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

 • Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website

 • Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden.

 • Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden.

 •  Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.

 • Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht. 

 • Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

ARTIKEL 5: OPENINGSTIJDEN 

 • Yousportz geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.

 •  Dit zal doorgaans tussen 07:00-12:00 en 17:00-2100. zijn doordeweeks en 08.00-13:00 uur in het weekend 

ARTIKEL 6: VERHUIZING OF BLESSURE 

 • Ook geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente. 

 • We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. 

 • Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. 

ARTIKEL 7: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

 • Indien je een overeenkomst bent aangegaan  kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

 • Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen  in de club of of via de mail . info@yousportz.nl

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

 • Yousportz  en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.  

ARTIKEL 9: KLACHTEN 

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club  zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de de eigenaar Rody Hoegee

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS 

 • Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Yousportz  verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 • Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij  gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. 

ARTIKEL 11: CONTACTGEGEVENS YOUSPORTZ KLANTENSERVICE

 • Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op: www.yousportz.nl

 • Christiaan Huygenstraat 17 , 3331EA zwijndrecht 

 • Voor veel informatie kun je terecht op de website van Yousportz: www.yousportz.nl

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Yousportz  aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Yousportz  zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisclub is gevestigd. 

bottom of page